A Gemma Method Kft.(a továbbiakban: ”Adatkezelő”) ezúton teszi közzé az általa üzemeltetett, a www.gemmamethod.com domain alatti weboldalhoz (a továbbiakban: ”Weboldal”) kapcsolódó adatkezelésekről szóló Adatkezelési tájékoztatóját (a továbbiakban: „Adatkezelési tájékoztató”). Az Adatkezelési tájékoztató célja, hogy a Weboldalon keresztül hírlevélre feliratkozó, Felhasználói profilt létrehozó, Weboldalon keresztül szervezett előadásokra, rendezvényekre, képzésekre (a továbbiakban: „Események”) jelentkező felhasználó
(a továbbiakban: ”Felhasználó”) megfelelő tájékoztatás birtokában önkéntes, határozott és félreérthetetlen beleegyezését adja ahhoz, hogy az Adatkezelő a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezéseknek megfelelően Felhasználó személyes adatait gyűjtse, kezelje és az itt meghatározott célokra felhasználja.

A Weboldal használatának megkezdésével, valamint a hírlevélre feliratkozás, Felhasználói profil létrehozása, Weboldalon keresztül szervezett  jelentkezés során a Felhasználó elfogadja a jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglalt valamennyi feltételt, ezért kérjük, hogy a Weboldal használata előtt figyelmesen olvassa végig a jelen Adatkezelési tájékoztatót.

 1. Az Adatkezelő adatai

Az adatok kezelője a                       Gemma Method Kft.

Székhelye:                                         1126 Budapest, Brassai Sámuel utca 4.

Képviseli:                                             Mezei Tünde     

E-mail címe:                                        info@gemma.academy

Telefonszáma:                                  +36302975701

 • A kezelt adatok köre

Regisztráció során

A regisztrációs felületen a Felhasználónak lehetősége van megadni adatait annak érdekében, hogy a Weboldal szolgáltatásait igénybe tudja venni. A regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • cégnév;
 • e-mail cím*;
 • számlázási cím;
 • postai cím;*
 • telefonszám*;
 • jelszó;
 • hírlevél feliratkozás*
 • születési év;hó;nap*

Felhasználói profil

A regisztrációt követően a rendszer létrehozza az Felhasználó Felhasználói profilját, amely az alábbi adatokat tartalmazza:

 • a Felhasználó Regisztráció során megadott adatai,
 • a Felhasználó korábbi rendezvényen való részvétellel kapcsolatos adatai (érdeklődési köre, javaslatai, vásárlásai)

A Felhasználói profil használata során Felhasználónak lehetősége van rendezvényekre, konferenciákra, képzésekre regisztrálni, a megadott adatait módosítani, a nem kötelezően megadandó adatok kivételével az adatokat törölni, hírlevélre feliratkozni vagy leiratkozni.

Hírlevél feliratkozás során

A Weboldalon a Felhasználónak lehetősége van külön erre rendszeresített felületen az Adatkezelő hírlevelére feliratkozni. A hírlevélre történő feliratkozáshoz a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • vezetéknév*;
 • keresztnév*;
 • e-mail cím*.

A Weboldalon történő adatmegadásra kizárólag 18. életévüket betöltött személyek jogosultak.

Játékban történő részvétel során:

A Játékra történő regisztráció során a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • teljes név*;
 • e-mail cím*.

Játékban való nyertesség esetén a következő személyes adatok megadása szükséges (a *-al jelölt adatok megadása kötelező):

 • magyarországi kézbesítési cím*;
 • telefonszám.

A konferenciákra, rendezvényekre, képzésekre történő jegyértékesítéshez kapcsolódó adatkezelési tevékenységek

A Weboldalon a Jegyvásárlás menüpont az Eventbrite Co. által működtetett www.eventbrite.com oldalra mutat, az online jegyvásárlásra az Eventbrite Co. adatkezelési szabályzata https://www.eventbrite.com/support/articles/en_US/Troubleshooting/eventbrite-privacy-policy?lg=en_US vonatkozik.

Honlap: www.eventbrite.com

 1. Az adatkezelés célja és időtartama

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

Adatkezelő a Weboldalról elérhető szolgáltatások nyújtásához kapcsolódóan a következő célokra használja fel az adatokat:

 • A Weboldalon történő Regisztráció és a Weboldal használata során: Az adatkezelés célja a Weboldal, illetve a Weboldalon keresztül rendezvényre, konferenciára, képzésekre, vásárlásra történő regisztrálás; a Felhasználókkal történő kapcsolattartás;
 • Felhasználói profil létrehozása esetén: a Felhasználói profilban tárolt adatok, rendezvényen, konferencián, képzésen való részvétel érdekében rögzített adatok módosítása, törlése céljából.
 • A Weboldalon hírlevélre történő feliratkozás esetén: Az Adatkezelővel kapcsolatos termékekről, szolgáltatásokról, akciókról, promóciókról és nyereményjátékokról elektronikus hírlevél, reklámüzenet küldése az Érintett által megadott e-mail címre (a továbbiakban együtt: „Hírlevél”).
 • A Játékra történő regisztráció során: az Adatkezelő/Szervező marketing adatbázis építése céljából direkt marketing célú megkeresések küldése (a továbbiakban: „Promóciós hírlevél”) érdekében, továbbá a Játékkal összefüggésben kapcsolattartás és adminisztráció céljából kezeli és használja fel a regisztráció során megadott személyes adatokat. Adatkezelő a Játékban való nyertesség esetén a Nyeremények átadása céljából használja fel a nyertes Felhasználó által megadott személyes adatokat (magyarországi kézbesítési cím, telefonszám).


Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így a Weboldalon történő regisztráció esetében, illetve a Hírlevél küldése esetén addig kezeli, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza személyes adatai kezeléséhez, illetve a Hírlevelek fogadásához adott hozzájárulását.

A személyes adatok az adatkezelés céljának megszűnésével egyidejűleg, illetve a Felhasználó kérésére haladéktalanul törlésre kerülnek, kivéve azon adatokat, amelyeket Adatkezelő jogszabályi kötelezettség alapján a kötelező adatkezelést elrendelő jogszabályban meghatározott ideig megőrizni köteles.

Az Adatkezelő a Játékban nyertes Felhasználó Játékkal összefüggésben kezelt személyes adatait – a név és e-mail cím kivételével – a Játék lezárását követően törli. Amennyiben a Felhasználó személyes adatainak törlését a Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül. Amennyiben a Felhasználó a Játék ideje alatt azt kéri, hogy Adatkezelő a továbbiakban ne küldjön részére Promóciós hírlevelet, Adatkezelő a Felhasználó Játékban való részvételre irányuló regisztrációját, valamint személyes adatait törli, tekintettel arra, hogy a direkt marketing célú megkereséshez való hozzájárulás a Játékban történő részvétel feltétele. Felhasználó bármikor kérheti, hogy Játékban történő regisztrációját, valamint személyes adatait Adatkezelő haladéktalanul törölje, amely kérésének Adatkezelő a kérelem beérkezését követően haladéktalanul eleget tesz.

 • A személyes adatok kezelésének jogalapja

A Weboldalra történő Regisztráció, a Felhasználói profil használata, illetve a Hírlevélre történő feliratkozás, a Játékban történő regisztráció során Felhasználó hozzájárul, hogy a Adatkezelő a személyes adatait a jelen Adatkezelési tájékoztatóban írtak szerint kezelje. A személyes adatok kezelése az Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 • Adatbiztonság

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy adja át, felhívja, hogy tegyenek eleget az adatbiztonság követelményének.

Adatkezelő gondoskodik arról, hogy a kezelt adatokhoz illetéktelen személy ne férhessen hozzá, ne hozhassa nyilvánosságra, ne továbbíthassa, valamint azokat ne módosíthassa, törölhesse. A kezelt adatokat kizárólag Adatkezelő, valamint alkalmazottai, illetve az általa igénybe vett Adatfeldolgozó ismerheti meg, azokat Adatkezelő harmadik, az adat megismerésére jogosultsággal nem rendelkező személynek nem adja át.

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére előírja.

Felhasználó elismeri és elfogadja, hogy személyes adatainak a Weboldalon való megadása esetén – annak ellenére, hogy az Adatkezelő az adatokhoz való jogosulatlan hozzáférésnek vagy azok kifürkészésének megelőzésére korszerű biztonsági eszközökkel rendelkezik – az adatok védelme teljes mértékben az Interneten nem garantálható. Jogosulatlan hozzáférés vagy adatmegismerés erőfeszítéseink ellenére történő bekövetkezése esetén az Adatkezelő nem felelős ilyen jellegű adatmegszerzésért vagy jogosulatlan hozzáférésért vagy a Felhasználónál ezen okokból kifolyólag keletkezett bármilyen kárért. Ezen felül Felhasználó is megadhatja személyes adatait harmadik személyeknek, akik azt jogellenes célra vagy módon is felhasználhatják.

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Az adatok biztonságát az Adatkezelő a lehető legkorszerűbb módon biztosítja. Az Adatkezelő kötelezettséget vállal arra, hogy a fentiekben foglalt intézkedések ellenére bekövetkező adatvédelmi incidensek esetén haladéktalanul felfüggeszti a szolgáltatást és nyilatkozatot tesz közzé a hiba elhárításáig, továbbá nyilvántartást vezet az adatvédelmi incidensekről és a megtett intézkedésekről. Amennyiben az incidens a Felhasználók jogaira és szabadságára nézve kockázattal járt, akkor az Adatkezelési tájékoztató 7. pontjában foglaltak szerint jár el.

 • Adatvédelmi incidensek kezelése és bejelentése

Adatvédelmi incidensnek minősül minden olyan esemény, amely az Adatkezelő által kezelt, továbbított, tárolt vagy feldolgozott személyes adatokkal kapcsolatban a személyes adat jogellenes kezelését vagy feldolgozását, így különösen jogosulatlan vagy véletlen hozzáférését, megváltoztatását, közlését, törlését, elvesztését vagy megsemmisítését, valamint véletlen megsemmisülését és sérülését eredményezi.

Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, köteles bejelenteni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság részére az adatvédelmi incidenst, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés 72 órán belül nem tehető meg, abban meg kell jelölni a késedelem okát, az előírt információkat pedig – további indokolatlan késedelem nélkül – részletekben is közölni lehet. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság hatóság részére történő bejelentés legalább a következő információkat tartalmazza:

 • az adatvédelmi incidens jellege, az érintettek és a személyes adatok száma és kategóriája;
 • Adatkezelő neve, elérhetősége;
 • az adatvédelmi incidensből származó, valószínűsíthető következmények;
 • a megtett vagy tervezett intézkedések az adatvédelmi incidens kezelésére, elhárítására, orvoslására.

Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelését követő 72 órán belül tájékoztatja az érintetteket az adatvédelmi incidensről az Adatkezelő honlapján keresztül. A tájékoztatásnak legalább a jelen pontban meghatározott adatokat kell tartalmaznia.

Az adatvédelmi incidensekről az Adatkezelő az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az érintettek tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza:

 • az érintett személyes adatok köre;
 • az érintettek köre és száma;
 • az adatvédelmi incidens időpontja;
 • az adatvédelmi incidens körülményei, hatásai;
 • az adatvédelmi incidens elhárítására megtett intézkedések.

A nyilvántartásban szereplő adatokat Adatkezelő az adatvédelmi incidens észlelésétől számított 5 évig őrzi meg.

 • Jogorvoslati lehetőségek

Adatkezelő mindent elkövet, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben azonban az Érintett úgy érzi, ennek nem felelt meg, lehetősége van írni az info@gemma.academy e-mail címre, vagy a 1126 Budapest, Brassai Sámuel utca 4. postai címre.

Amennyiben az Érintett úgy érzi, hogy megsértették a személyes adatok védelméhez való jogát, az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél

 • Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.)
 • bíróságnál.

Az elektronikus úton küldött reklámokkal (Hírlevél) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el, a részletes szabályozás az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (a továbbiakban: Infotv.), valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvényben olvashatók.

 • Egyéb rendelkezések

Jelen Adatkezelési tájékoztatóra a magyar jog, különösen az Infotv. rendelkezései, valamint a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló (EU) 2016/679 rendelet (általános adatvédelmi rendelet) irányadó.

Budapest, 2022. április 26.

Gemma Method Korlátolt Felelősségű Társaság

Kosár
There are no products in the cart!
Continue Shopping
0